Opetusta lv. 2015–16: Teemaseminaari ihmisten ja eläinten vuorovaikutuksesta 5 op

Hankkeemme tarjoaa opetusta lukuvuonna 2015–16 ja järjestää teemaseminaarin, jossa käsitellään ihmisten ja eläinten vuorovaikutusta monista eri näkökulmista. Tervetuloa mukaan!


YLHI9807 Teemaseminaari: Ihmisten ja eläinten vuorovaikutus 5 op
Themeseminar: Human-animal Interactions  

Oppiaine
Kansatiede & Yleinen historia

Vastuuhenkilöt
Jussi Lehtonen, Helena Ruotsala, Tuomas Räsänen, Taina Syrjämaa.

Osaamistavoitteet
Opiskelija ymmärtää eläintutkimuksen monet eri näkökulmat ja tuntee erityisesti humanistisissa tieteissä sekä eri aikatasoilla tehtävää eläimiin liittyvää tutkimusta.

Sisältö
Teemaseminaareissa opiskelijat esittelevät lukemiaan tekstejä, joista käydään keskustelua. Luettavat tekstit sovitaan yhteisesti kurssin ensimmäisellä tapaamiskerralla. Kurssin edetessä kukin valmistelee itseään kiinnostavasta aiheesta esseen tai esimerkiksi artikkelikäsikirjoituksen, joita käsitellään seminaaritapaamisissa.

Opetuskielet
Suomi

Opetuksen toteutustavat
Seminaariopetusta 20 t.

Opetuksen suunnitellut ajankohdat
Periodi I–III

Vaadittavat opintosuoritukset:
Osallistuminen seminaari-istuntoihin, harjoitustöiden tekeminen, oheismateriaaliin tutustuminen

Suoritusvaihtoehdot:
Kirjalliset työt

Arviointi
1–5

Suositeltu suoritusajankohta
3.–5. vuoden syksy, Jatko-opiskelijat

Oppimateriaalit
Seminaarissa sovitun mukaisesti.

Lisätiedot
Kurssia suositellaan vähintään proseminaaritasoisille opiskelijoille, maisterivaiheen opiskelijoille sekä jatko-opiskelijoille. Aiempi eläintutkimuksen tuntemus ei ole tarpeen. Kurssin aikana voi työstää eteenpäin esimerkiksi omaa opinnäytettään tai aiheeseen liittyvää artikkelikäsikirjoitustaan. Mikäli ei ole aiempaa tietämystä eläintutkimuksesta, voi vaihtoehtoisesti kirjoittaa esseen itseään kiinnostavasta aiheesta.
Kurssin järjestää kansatieteen ja yleisen historian oppiaineiden yhteinen Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke ”Eläinten toimijuus yhteiskunnassa. Näkökulmia Suomesta 1890–2040.”
Lisätietoja opetuksesta ja sisällöistä: Jussi Lehtonen, jussi.lehtonen@utu.fi ja Tuomas Räsänen, tuomas.rasanen@utu.fi.
Ilmoittautumiset ennen kurssin alkua Jussi Lehtoselle, jussi.lehtonen@utu.fi.
Kiintiö 12 opiskelijaa.

Opetus:
SL1–KL1, ke 12–14, alk. 9.9., Seminaarihuone Jäntere, Minerva 1 krs. (paitsi 18.11.–9.12 Aikala, historicum 2 krs.)

Korvaavuudet:
Kansatiede: KANS1153: Valinnaisia aineopintoja (jos opiskelija tekee aiheeseen liittyvää HuK-tutkielmaa) tai KANS1155: S3 Ajankohtaiseen etnologian ja lähitieteiden tutkimukseen tutustuminen.
Yleinen historia: Aine- ja syventävät opinnot erikseen sopien.